-->

14 Ocak 2018 Pazar

Kürt adının tarihi


Kürtlerin siyasi bir varlık olarak tarih sahnesine çıkışı, benim bildiğim, 10. yy’dır. “Kürt bir çoban” olarak tanımlanan Bad (yahut Badh) b. Dostak 983 yılında Miyyafarkin’de (şimdiki Silvan) yönetimi ele geçirir. Onunla başlayan Mervani sülalesi, Türklerin gelişinden önceki kaotik yüzyılda batıda Urfa’dan doğuda Bitlis ve Cizire’ye uzanan alanda egemenlik iddia eder. Başlıca bilgi kaynaklarımız 11. yy’ın ikinci çeyreğinde yazan Süryani tarihçi Nusaybinli İlyas (Elias d-Nisibin) ve 13. yy başlarında yazan Cezireli Arap tarihçi İbnü’l-Asīr’dir. Silvan’daki tarihi Mala Badi köprüsü Bad’ın adını taşır. Yanılmıyorsam Silvan yöresinde halen etkili olan Badikan aşireti kökünü Bad’a dayandırır.
Bu beyliğe hangi anlamda “Kürt” adı vereceğiz, yeterli bilgim yok. Belki “Kürtlerin egemenliği altında bir Arap/İslam beyliği” demek daha doğrudur, nitekim aynı yörede daha sonra kurulan Artuklu devletlerine de “Türklerin egemenliği altında Arap/İslam beyliği” demeyi tercih ederim. Yazı dili Arapçadır. İbn Wahşiyya’nın “kadim Kürt alfabesine” dair aktardıklarını fantezi olarak görmek daha doğru olur. Mamafih 1136 yılı civarında yazan Ermeni tarihçi Urfalı Mateos’un aktardığı eğer doğruysa, 1032 tarihli (Rumca?) yazışmada Mervani egemenliğinin adı Krtasdan (Kurdistan) adıyla anılmaktaydı (ed. Bedrosian §22).

Demek ki "Kürdistan"ın  bu topraklarda "Türkiye'den" en az kırk sene daha eski olduğuna hükmedeceğiz.
*
Düne kadar bildiğim buydu. Ancak dün, gayb aleminden bana sık sık yazan alim bir dostumun himmetiyle bilgimin çerçevesi bir hayli genişledi. Aktarayım.
Yunanca Kύρτιοι kavim adı en erken Polybios’un MÖ 146 tarihli Historia’sında geçiyor. Buna göre Media valisi Molon MÖ 220 yılında Nusaybin yakınında 3. Antiokhos’un ordusuyla çatıştığında en çok Kύρτιοι sapancılarına (σφενδονητῶν Κυρτίων) güvenmekteydi (Perseus §5.52).
Milattan hemen sonra yazan Amasyalı coğrafyacı Strabon bu bilgi kırıntısını detaylandırır (Perseus §11.13.3). Amasyalıya göre Media ülkesinin kuzeyi soğuk ve dağlık bir ülkedir. Burada Zagros dağı ile Niphates dağı (Güneydoğu Toroslar? Bitlis/Siirt dağları?) arasındaki bölgede “göçebe ve haydut” olan Kadus’lar, Amard’lar, Tapyr’ler, Kύρτιοι ve buna benzer diğer halklar yaşar. Pers ülkesindeki Kύρτιοι ile Armenia ülkesinde halen Mardoi adı verilen Amard’lar aynı şekildir (τῆς αὐτῆς εἰσὶν ἰδέας).
Kύρτι sözcüğünde ilk ünlüyü sanırım eski Attik telaffuza göre /ü/ diye okumak lazım, yani Kürti. Latin alfabesine genellikle y ile Cyrtii diye aktarılır.
Mard’lara değinmesi ilginç. MS 4. yy’da Ermenistan Tarihi yazan Bizanslı Faustus’a göre (Pavstos Büzantatsi) “Mard-başı” yahut “Mard-beyi” (mardpet) unvanını taşıyan zat Ermeni askeri aristokrasisinin önemli bir üyesiydi. Memleketi, anlaşıldığı kadarıyla, bugünkü Van’ın Saray ve Özalp ilçeleri olmalı. Kürti’lerle Mard’ların “aynı şekil” olması ne demek, bir fikrim yok. Strabon sanki “Ermeni siyasi sitemine dahil olanlara Mard, Pers diyarında olanlara Kürti denir” gibi bir şey kastetmiş, ama emin olamadım.
Kadus’lar (Καδούσοι) ve Tapür’ler hakkında bilgimiz yok. İlki acaba Hakkari kasabası yakınında kadim bir siyasi ve dini merkez olan Kudşanis (Kaduşan-?, şimdiki adı Konaklı) ile alakalı olabilir mi?
İran’da Sasaniler devrine ait Kārnāmag-i Artaxşīr-i Pābakān adlı Pehlevice menkıbede (muhtemelen 6. yy. ikinci yarısı) Kurdān kavmi birkaç kez zikredilmiş. MacKenzie'nin transkripsiyonundan bir örnek:
ud sāsān šubān ī pābag būd ud hamwār abāg gōspandān būd ud az tōhmag ī dārā ī dārāyān būd ud andar dušxwadāyīh ī alaksandar *niyāgān ō wirēg ud nihān-rawišnīh ēstād ud abāg kurdān šubānān raft.[1]
Tercümesi: “During the evil reign of Alexander, the descendants of Dârâb privately lived in distant lands, wandering with Kurdish shepherds.”
Bütün bunlardan benim çıkardığım sonuç, bölgede İrani diller konuşan (veya konuşmayan) çeşitli kavimler vardı, bunlardan biri olan “Kürt”ler 10. yy’da Arap imparatorluğunun dağılma ve İslam ümmetinin etnik birimlere ayrışma sürecinde bölgesel bir egemenlik kurdular, alanlarını batıda Urfa’ya kadar genişlettiler.
*
Daha eskisi hakkında bir şey biliyor muyuz?
MÖ 401 yılında ordusuyla beraber buralardan geçen Atinalı Ksenofon, Cizre’nin kuzeyinde, Dicle ırmağının solundaki dağlık ülkede yaşayan Kardukh (Καρδούχοι) kavminden söz eder. Bunlar Pers kralına tabi değildir ve savaşta (sapanla?) taş atarlar. Ksenofon’dan dört yüz yıl sonra Strabon (§16.1.24) eskilerin Kardukh adını verdiği kavmin şimdi Gordü/Gordi (Γορδυαί) olarak adlandırıldığını belirtir. Gordyenê (Gordi-istan) diyarında Pinaka, Satalka ve Sareisa kentleri vardır; üç hisarı olan ilki, üç kent gibidir. Bu üç yerin en az ikisini teşhis edebiliyoruz. Pinaka halen yerel dilde Finik adı verilen Şırnak-Güçlükonak ilçesine bağlı Damlarca (Finikê rewî) ve Eskiyapı (Finikê gelî) köyleridir. Satalka Cudi Dağının batı ucunda, Türk güvenlik güçleri tarafından boşaltılıp yerle bir edilmiş olan eski Şax, resmi dilde Çağlayan köyüdür. Sareisa ise, kesin olmamakla birlikte, Şırnak (eski adı Sirunak/Şirunak) kasabası olabilir. Asur kayıtlarında kral I Tiglath-Pileser’in MÖ 1100 civarında kazandığı zaferle anılan Şarişa/Şerişa mevkii burası olsa gerekir.
MS 2. yy başında Plutarkhos (Lucullus §21 vd.), 4. yy’da Antakyalı Ammianus Marcellinus (Rer. G. §15.2, §18.6) Gordyenê/Gorduenê ülkesi hakkında bilgi verirler. Ülke Roma ile İran arasında birkaç kez el değiştirmiş, fakat ikisine da tam boyun eğmemiştir. Armenia ülkesinin bir cüzüdür, fakat kendi kralları/beyleri vardır. Ermeni kralı Tigranes’in yeni kurduğu Tigranocerta (Dikranakert) kenti bu ülke sınırları içinde veya yakınındadır (belki Batman yakınında, Garzan nehrine adını veren eski Erzen kenti?). Ermeni illerinden Albak (halen Başkale’ye bağlı Albayrak) Gordyenê vilayetine dahildir. Demek ki merkezi Şırnak-Cizre olan, belki farklı dönemlerde Batman’dan Hakkari ve Başkale’ye, hatta belki İran’da Salmas’a kadar egemenlik sahası kuran bir oluşumdan söz ediyoruz.
Kardukh’taki ukh eki, Ermenice çoğul takısı olan +k’ olabilir. Yani “Kardu” diye bir ulus varsa Ermenice bunlara topluca Karduk’ denir, sondaki k /kh/ gibi telaffuz edilir. Ksenofon’un Kardukh’ları ile Roma döneminin Gordi/Kordi’leri, yukarıda gördüğümüz Kyrti/Kürti’lerle aynı mıdır? Büyük ihtimalle öyle olmalı, ama kesin konuşmak zor. Modern milliyetçilik öncesi çağda aynı kavmin farklı kolları, birbirinden az çok ayrışan adlarla ayrı kimlikler oluşturabilir,[2] kavmin kendine verdiği adla yabancıların verdiği ad ayrı olabilir, hatta yabancılar komşu kavmi bilerek ya da bilmeden yanlış adlandırabilir.[3]
Ermenice kaynaklarda geniş anlamda Gordyenê ülkesinin adı Korçayk’ Կորճայք olarak geçer. 7. yy’a ait Ermenice Aşkharhatsuyts Աշխարհացոյց adlı coğrafya rehberi bu diyarın ilçelerini sayarken, Pinik Փինիկ kalesinin bulunduğu merkez ilçeye Korduk’ veya Kordik’ Կորդուք, Կորդիք adını verir. Mamafih bu bilgiye çok da  güvenmeye gelmez, çünkü Aşkharhatsuyts Yunancadan çeviridir ve yer adlarını antik edebi kaynaklara göre “düzeltmiş” olması muhtemeldir. Diğer tüm kaynaklarda Finik-Şırnak yöresinin Ermenice adı Tmorik’ Տմորիք olarak gösterilir. 11. yy'dan eski Ermenice metinlerde başka yerde bildiğim kadarıyla Kurd, Kardu, Gordu, Gordi vb. adına rastlanmaz.
Halen Türkiye’de eski adı Gercanis veya Gercigan/Kerçikan olarak telaffuz edilen üç yer var. Biri Erzincan’ın Refahiye ilçesi, biri Tatvan’ın eskiden ayrı bir ilçe olan Reşadiye bucağı, üçüncüsü Müküs/Bahçesaray’da bir köy. Üçünün de Ermenice aslı Garcıgank, akkuzatif Garcıganıs, eski dilde Karçgank’ Կարճկանք. “Korçayk’lılar”demek.
Yani “Kürt” mü demek? “Kürt” ne demek? Düşünmeli.  [1] http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de – text database – Middle Persian (Pahlavi). Metinde iki kelimeyi Türkçeden, en az dört beş kelimeyi Osmanlıca bilginizden çıkarabilmeniz lazım.
[2] Kurmanci ve Kırmançki iki ayrı topluluk ve iki ayrı dildir. Muhtemelen ortak kökten gelen fakat ayrı dil konuşan Rize Hemşinlilerle Hopa Hemşinliler birbirlerini asla “aynı kavim” saymaz.  Etiyopya’da Tigré ile Tigrinya aynı şey mi diye sorunca yarım saat süren bir açıklama dinlersiniz, gene bir şey anlamazsınız.
[3] Ermeniler için Türkler Dacik (Tacik)’tir. Türkler Trabzonlulara Laz adını verir.  Ermenice konuşan Poşa’lara kendileri Lom, Türkler Çingene adını verir. İki bin sene sonra bu bilgilerden sonuç çıkarmaya çalışın isterseniz.

45 yorum:

 1. "Silvan’daki tarihi Mala Badi köprüsü Bad’ın adını taşır. Yanılmıyorsam Silvan yöresinde halen etkili olan Badikan aşireti kökünü Bad’a dayandırır."
  Sn nisanyan
  Evliya celebi seyahatnamesinde
  Bugunku adiyla malabadi koprusune
  Batman koprusu diye tarif eder.
  Batman bugunku Batman sehriyle birlikte
  Genis bir alani da kapsar..

  "ilias becirmani"

  YanıtlaSil
 2. Efendim, Orta Anadolu Kürtleri hakkında malumat verebilir misiniz ?

  YanıtlaSil
 3. Anladigim kadariyla irkcilik yapani kürtler kovabilir; soylari cok eskiye dayaniyormus

  YanıtlaSil
 4. Hocam bizim ismin nereden geldiği hakkında Karduk dışında Hurri'lere kadar esneteni de var, Kotî (dağlı) dan geldiğini söyleyen de var (hala Zazaca'da "Ko" kelimesi dağ için kullanılıyor mesela, Farsça'sı da yine "Kuh" diye biliyorum yanlışım yoktur inşaallah). Kahretsin ki uzman değilim ama bana ikinci seçenek de biraz mantıklı geliyor, yine de nereden gelirse gelsin coğrafyanın Kürt kimliği üzerinde ağırlık taşıdığı belli. Bu zamana kadar burada yaşayan kim varsa bu ismi sahiplenmiş, kültürü de bir şekilde muhafaza etmeyi başarmış.

  İkinci dipnotun ilk cümlesine gelince, katılmak da katılmamak da mümkün. Dêrsim de konuştuğum hangi Kirmanc varsa hepsi de koyusundan Kürt milliyetçisi. Bir de benim dedeye (ve ekseri Pîran'lılara) sorsanız kendine kattiyen ne "Kurd" ne "Kirmanc" der, "Zaza" dır o. Yani bu etnik kimlik hakkatten çok katmanlı ve problemli bir iş (ve siyasi anlamda antinasyonalist olmamın en temel sebebi).

  Bir de kusura bakmayın ama Anabasis'deki muhabbet ile yeni tanışmanızı biraz yakıştıramadım ya da kalbimi biraz kırdı mı dersiniz, sizden bunu önceden bilmenizi beklerdim. Tabi eninde sonunda öğrenmiş olmanız yine de güzel ve size dargınlığım enfes ve bilgilendirici bir yazı yazdığınız gerçeğini değiştirmez.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hayret, Anabasis ile yeni tanıştığım anlamı mı çıkıyor yazıdan?

   1974'te Classics I sınıfında üstünkörü okumuştum. 1988'de Karadeniz kitabı yazarken baştan ve çok dikkatli okudum, yarım düzine alıntı yaptım. 1998-99 olmalı, ucuz paperback edisyonunu bulup aldım. Ortalama iki yılda bir bakmışımdır.

   Kardukhoi pasajını (4. kitap) neredeyse ezbere biliyorum. Kardukh = Kürd denklemi bana inandırıcı gelmemişti; belki yeterince üzerinde düşünmedim. Dün Strabo ve Polybius'taki Kyrtioi olayına dikkatim çekilince, Pehlevice menkıbeye de göz atınca bakış açım sarsıldı.

   Sil
  2. Ergin Öpengin Zazaların kimliklerinin Kürtlerden ayrışmasının bir sebebi olarak batılı bazı filologların görüşlerinin Türkiye'de ve diyasporada yayılmasını gösteriyor:

   "At the turn of the 20th century, western philologists began to analyse the structure of Zazaki. The most influential scholar in this respect was Oskar Mann. Mann pointed out a number of ... differences between Zazaki and Kurmanji, which led him to the claim that the two should be considered quite distinct languages. On his view, Zaza did not belong to Kurdish ... The speakers themselves were unaware of these evaluations of their languages up until the 1980’s... Subsequently, a small number of Zazaki-speaking exile intellectuals, applying a positivistic notion to identifications and classifications, began to adopt the idea. As a result, some Zazaki-speaking intellectuals ... rephrased their discourse in favour of an exclusivist Zazaki language and identity distinct from Kurdish"

   Kaynak: https://www.academia.edu/9265357/Kurdish_a_critical_research_overview

   İşin mezhep tarafını merak ediyorum, Kürt = Sünni gibi bir kodlama da belki bazı Zazaların o kimliğe mesafeli olmasına yol açmış olabilir.   Sil
  3. Yazının ikinci kısmına cümleye bakınca, sonuncu kısmına da Xenophon'la başlayınca ilk kez mi bu iddia ile karşılaştınız acaba diye bir çıkarıma düştüm, bir insan bin defa gördüğü şeyi farkedemeyebiliyor bazen. Bu konu ilk defa başlık olarak yazıldığından ötürü de böyle bir tepki göstermiş olabilirim belki (Kürt tarihi ve dili hakkında bu zamana kadar Kürt isminin kökeni ile ilgili başka bir muhabbet açılmamış olmalı diye hareket ettim). Yoksa kitabın kapağına henüz baktığınızı ima etmek istememiştim, öyle anlaşılıyorsa da affedin lütfen.

   Ben de kitaptaki bahsi ilk defa iki sene önce duydum, kitabın internette İngilizce ve Yunanca metinlerini bulup kurcaladım. "Karduç" tezinin zamanından benzer kaynaklarla desteklenmesi gereken bir iddia olduğunun farkındayım. Sadece bu tezi sizin ağzınızdan daha önceden duymayı bekledim, genelde yazılarınızda bir konu hakkında popüler tezleri toplar sonra fişlersiniz hangisi sağlam hangisi çürük diye.

   Aynı Adsız

   Sil
  4. paluda zazaların kendileri için kırd dilleri için kırdki kurmanclar için kırdas kelimelerini kullandıklarına bizatihi şahidim en yakınlarım tarafından.bundan ne anlam çıkar bilmiyorum ama böyle bir durum kesin şekilde var.yöresel olabilir, bu sözcüklerden habersiz siverekli bir zazaya anlattığımda bu kelimeleri zorlama ve beni kürt yancısı olmakla suçlamıştı, o da ayrı ilginçlik.

   Sil
 5. Teşekkürler harika bilgiler edindim.

  YanıtlaSil
 6. Hocam bize zazalar ile ilgili bilgi verebilir misiniz

  YanıtlaSil
 7. Kürtlerin ve yahut Kürt kimliğinin tarihsel tarifini yaparken kısaca; Batı Asyalı ve İran-i kökenli bir topluluktur diyebilir miyiz. Yoksa Antik çağa yönelik bakış attığımızda bu tarif yetersiz midir? Basit mi kalır bu milleti tarif ederken.

  Hangi kimlik ve toplum olursa olsun, etimolojik,ırksal,bölgesel ve tarihsel oluşumlarının tarifinin çok karışık ve zor olanlarını hiç sevemedim. Demek ki Tarih ve Dil bilimin tadı da burasında ve bana göre değil.

  Diğer soru? Ermeni kimliğinin (Ana temel gövdesi) tarihçi Herodotun'da dediği gibi Hint-Avrupa soylu ve güney Avrupa kökenli bu topluluğun doğuya giden kolumu dur? Sizin düşünceniz nedir Sevan Hocam, Teşekkürler.

  YanıtlaSil
 8. Detaylar hariç bu bilgilerde benim için yeni bir şey yok. Kyrti denen halkın Kürtler olduğu aşağı yukarı belli. Esas cevap bulunması gereken soru Kardukh/Gordy/Kordy denen halkın Kürtler olup olmadığı, o konuda Sevan Bey'den detaylı bir analiz yapmasını rica edeceğim.

  YanıtlaSil
 9. erciş'in deliçay köyünün eski adı kertis-gerdis(kaynak sevan başkan :)) gercanisle aynı kökten geliyor sanki sevan.

  YanıtlaSil
 10. "Zaza" ismiyle meşhur olmuş, Kırmanc ve Dımıli isimleriyle de bilinen Kürt grubunun kendine verdiği bir diğer isim de "Kırd" (çoğul: Kırdî) olup, bahsedilen "Kύρτιοι" ismine çok yakındır. Bu konuda M. Malmîsanij'ın "Kırd, Kırmanc, Dımıli veya Zaza Kürtleri" isimli çalışmasına bakılabilir. Bu çalışmada bu "Kύρτιοι" adlandırmasına de atıf yapılmış.
  https://ia601701.us.archive.org/.../Malmsanij...

  Ayrıca Kırd (~Zaza) toplumu yaşadığı coğrafi-kültürel alana Kırdone (Kırdane) demektedir. "Gorduene/Korduene" ile benzerliği tesadüf olmasa gerek.

  Ayrıca, dipnotunuzla ilgili şunu belirtmek istiyorum. Kurmanc ve Kırmanc etimolojik olarak aynıdır, toplumsal ve etnik olarak da ortak kökeni ifade eder. Dersimli "dımıli" (kırmancki) konuşan da "kırdasi" (kurmanci) konuşan da kendine "Kırmanc" der. Bunlar aynı kökenden gelen birbirine çok yakın iki ayrı lisanı (lehçeyi) konuşurlar. Ve kendine "kurmanc" diyenler de birçok yerde bu kelimeyi "kırmanc" olarak telaffuz ederler, ondan da öte "soran" denilen Kürt grubu da yerelde kendine "kırmanc" der. 1926'da Sorani lehçesinde çıkan bir gazetenin ismi "Zarî Kırmancî"dir mesela. Kürtler arasındaki kırmanc-kurmanc asli bir ayırımdan değil, telaffuz farklılığından ileri gelmektedir. Bugün bunun Kırmanc (Zaza-Kırd-Dımıli) ve Kurmanc (Kırdas-Badini) şeklinde standartlaştırılmaya çalışılması yenidir.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Malsimanij okuyacagina biraz Asatrian okuyun. Zihni bulanmış biri

   Sil
 11. Açılın Refahiyeli geldi. Gercanis Refahiye'nin bir köyüdür. Şimdi ki Refahiye 19.yüzyılda kurulmuş bir yerleşme. Yani Refahiye'nin eski adı Gercanis demek yanlış bir ifade olur.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Şimdi Refahiye olan ilçenin (yani idari bölgenin, kasabanın değil) eski adı Gercanis. 1930'lara kadar öyle geçer.

   Sil
 12. Arab'ın çoğulu olan "A'râb"ın Bedevi Arab'lar anlamında kullanılması (Kur'an'da bu anlamda geçer) gibi, ya da "Türk" ve "Etrâk"ın yörük ve köylü Türk'ler anlamında kullanılması gibi, acaba "Kürd" de başlangıçta göçebe ve köylü İran'lılar / Fars'lar anlamına gelirken sonraları belirli bir kavmin adı mı olmuştur?

  Tarihçi Ahmet Yaşar Ocak, Babaîler isyanını incelediği kitabında şöyle yazıyor;

  "İkinci olarak da şurası unutulmamalıdır ki, çağın hemen bütün Arap müellifleri Kuzey Suriye ve Irak-ı Acem'de yaşayan bütün göçebeleri ifade etmek için, hiç bir ayırım yapmaksızın "Kürt" kelimesini kullanıyorlar, daha doğrusu bu kelimeyi "göçebe" karşılığı olarak alıyorlardı."

  YanıtlaSil
 13. Aslında Zagros dağlarının güney kısımlarında yaşayan Lori ve Bahtiyari kavimleri de Kürd kategorisi içindedir denebilir. Bu hususta meşhur Rus İranolog Vladimir Minorsky'yi tavsiye ederim. Açık kaynaklardan en iyisi Encyclopaedia Iranica →
  http://www.iranicaonline.org/

  (Ayrıca bu yazı yayınlanmadiğı için ikinci defa yolluyorum)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bilemediğim bir nedenle yorumlarının birçoğu Spam kutusuna düşmüş Laedri. Şimdi fark ettim.

   Sil
 14. İlk İrani kavimlerin bölgeye Mitanniler devrinde duhül etmiş olabileceğine şöyle teoriler de mevcut → https://en.wikipedia.org/wiki/Mitanni-Aryan

  YanıtlaSil
 15. Kürt kelimesi 5000 yıldan eski bir isimdir. "Kur" sümercede dağ demektir. "Kurti" ise dağlı demektir. Kürdistan dağlık coğrafyadır.

  VE

  Kardukların Kürt olmadığını anlamamak sizin gibi bilgin biri için komik kaçıyor Sn. Nişanyan.

  KARDUKLARIN ETİMOLOJİSİ

  Ksenefon, Kürtlere “Kardukhoi” demektedir. “Kard” Kürd demektir.

  Yunancada “oi” Türkçedeki ler/lar çoğul ekidir. Kardukhoi’den “oi” çıkınca geriye Kardukh kalıyor.

  Ermeniler Kürtlere “Kord-ukh” derlerdi, bu da “Kürt-ler” demekti. Ksenefon bu adı muhtemelen Ermenilerden duymuş.

  Ermenicede “ukh” (kh) Türkçedeki “ler/lar” çoğul ekidir.

  Bu ek Kord-ukh’dan çıkınca geriye “KORD” yani KÜRD adı kalıyor.

  Kard-ukh-oi = Kürd-ler-ler demektir ve iki defa çoğul eki almış.

  Bugünkü Türkçeye de Karduklar olarak çevrilmiş.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
 16. Cyrtoi itlâk olunan bu kadim halkın Kürtlerin ceddi olduğunu ilk kez Yalçın Küçük dillendirmiştir. bknz."yalçın küçük kürtler üzerine tezler pdf"

  Sorun şu ki halktan günümüz Hakkâri dağlarında yaşayan Med okçuları olarak bahsedilmesi. yani Anadolu'da meskun bir halk değillerdi. Şırnak'ta bile yoklardı o demlerde. Hattâ Ermeniler bile o cihetlerde meskun idi.Bedirhanbeyin 1840 katliamları sonrası buralar Kürtleşmiştir. Hatırlayınız Gomidas'ın eşsiz ağıdı "Mokatz Mirza" Kürt-Acem anâsıra karşı ata topraklarını müdafâ eden bir Ermeni cengâverden bahsolunur.

  Karu, Gorduene ise zoraki bağdır. İndo-Aryanların Kürtçenin mensup olduğu öbeğin etnojenik teşkilâtlanması-taksîmi bile en erken 2600 yıl evvel olmuştur. En büyük mesnet toponim, hidronim, patronimlerdir. Madem Ermenilerden önce Kürtler vardı niye ekseriya Ermenice yer adları var. Misâl Pontus yöresinin en eski toponimi Okena oalrak Anabasis'te bahsolunan yerdir; "Tzanilerin danalarını topladıkları yer notu düşmüş. Ogena Lazca'da "dana yeri" demek. 2500 yıldır Kuzeydoğu Anadolu'nun en eski toponimi bu.

  Kürtlerin Karduhi, Corduene; Ermenilerin Hayaşa-Azzi-Nairi; Türklerin Turukku-Torgama; Abazaların Abeşla vs hayalleri hepsi boştur. Bu toprakların en eski Hattiler, Hurro-Urartular ve Kolhis-Lazladır. Y-Dnalarla sabir mütemadilik. Gayrısı hep sonradan göçendir.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 2500 yıllık Korduene Krallığı Hakkariden Diyarbakıra uzanıyordu. Tarihçi Ksenefon 2400 yıl evvel Karduklar bağımsız yaşayan bir halktı diyor. Dicle nehri kuzeye takip ederek Karadenize ulaşmıştır. Dicle nehrinin etrafında Karduklar vardıysa bu alan Batman, Siirt, Bitlis, Van, Şırnak,Hakkari civarı demektir. Ksenefon Ermenistan-Kürdistan sınırı olarak Botan suyuna işaret etmiştir. Ki bence Karduklar sadece Kurmanç Kürtlerini kapsıyor. Diğer alanlardada Kürt aşiretleri vardı. Mard'lar, Sophene'liler, Adiebene'liler vs.

   2000 yıl evvel Coğrafyacı Strabo, Dicle nehri etrafında GORDyaea'lar yaşıyor ve eskilerin bahsettiği (Ksenefonu kastediyor) Karduklarla aynı halktır demiştir.

   Yine Yunanlı tarihçi Plutarch 2000+ yıl evvel, kral Tigranesin yeni kurduğu Tigrankerta kentine Gordyene'lileri zorla iskan ettirdiğini yazmış.

   Hititlilerde Kürdistandan iç Anadoluya göçmüş Kürtler tarafından kurulmuştur. Bunu genetik olarak bile kanıtlayabilirim. Hititçe Kürtçe akraba dildir.

   Sil
  2. Bu da böyle bir tarz işte. Sağdan soldan gözüne çarpan bilgi kırıntılarını topla, keyfine göre yorumla, işine gelmeyenleri düzelt, kafadan birkaç detay ekle, çiğ olarak servis et.

   Sil
  3. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
 17. Anadolu'daki 4250 yıllık Türk izlerini takip edebilmeniz için size gerçek bir belge sunuyorum. Umarım gerçek sizi biraz daha sarsar:

  "...Akkad krallarından Naram-Sin’e ait Şartamhari metinlerinde, adı geçen Akkad kralının, Sedir ormanlarını (Amanoslar) ve Gümüş
  Dağları'nı (Toroslar) aşarak Anadolu'ya girdiği ve Hatti kralı Pampa'nın önderliğinde toplanan 17 Anadolu kralına karşı savaştığı anlatılır.

  MÖ. ca. 2250’lere tarihlenen bu hadise, Şartamhari metinlerinin Hattuşaş arşivinde ele geçirilen Hititçe kopyasında (KBo III, 13), tüm ayrıntıları ile gözler önüne serilmektedir.

  İlk 7 satırı kırık olan metin, 8. satırdan itibaren şöyle devam etmektedir:

  8. Bana karşı bütün memleketler isyan ettiler
  9. GUŞUA kralı Anmanailu, Pakki kralı Bamanailu
  10. Ulluwi (Ullama) kralı Lupanailu, sonra ………kralı……..Đnmipailu
  11. Hatti kralı Pampa, Kaniş kralı Zipani, ………. kralı Nur-Dagan
  12. Amurru281 kralı Huwaruwaş, Paraşi kralı Tişenki
  13. Armanu kralı Mudakina, Sedir dağları kralı Đşgippu
  14. Larak kralı Ur-Larak, Nikku kralı Ur-Banda
  15. Türki kralı İlşu-Nail, Kuşaura kralı Tişbinki
  16. toplam 17 kral, ki onlar savaşa girdiler, ve ben onları vurdum.
  17. Hurrilere karşı bütün orduyu seferber ettim ve sonra (tanrılara) şarap takdim ettim.
  18. O zaman savaşçılarıma binlerce düşman askeri hiç mukavemet etmedi.

  Metnin çok bozuk olan arka yüzünde, geceleyin düşman karargâhına bir baskın yapıldığı ve onların yenilgiye uğratıldığı anlatılmakta, alınan ganimetlerden eksik cümleler halinde bahsedilmektedir.

  Prof. Dr. Ekrem MEMİŞ’e göre bu metin, Anadolu kökenli olmamakla
  beraber, Anadolu hakkında bilgi veren en eski yazılı vesikadır. Bu metinden anlaşıldığı kadarıyla, MÖ. 3. Binyılın sonlarında Anadolu’da büyük bir devlet yoktu. Ancak, her şehirde küçük bir krallık hüküm sürmekte idi. Aralarında hakimiyet mücadelesi yaptıklarına şüphe olmayan bu şehir devletleri, dıştan gelen tehlikeler karşısında içlerindeki en güçlü şehir kralının liderliği altında birleşerek, tek bir güç halinde mücadele etmesini de biliyorlardı. Gerçekten, bu vesikada da belirtildiği
  üzere, Akkad kralı Naram-Sin, 17 Anadolu kralının oluşturduğu koalisyona karşı savaşmış ve onları mağlup etmişti.

  Bu krallardan iki tanesi, bizim için son derece önemlidir. Her ikisi de metnimizin 15. satırında geçen bu krallardan biri TÜRKİ kralı İlşu-Nail, diğeri de KURŞAURA kralı Tişbinki’dir. Burada geçen “Türki” kelimesinin TÜRK olduğuna şüphe olmadığı gibi, İlşu-Nail ismi de kulağa pek yabancı gelmemektedir.
  Aynı satırda geçen KURŞAURA Krallığı’na gelince; bilindiği gibi yer
  isimleri, kasıtlı değişiklikler yapılmadığı sürece, kolay kolay değişmezler. Ya da en azından, orijinal formlarını büyük ölçüde korurlar. Bu durum dikkate alındığı takdirde, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi sınırları içerisinde yer alan KUSURA kenti, Şartamhari metinlerinde zikredilen KURŞAURA şehri olabilir. Eğer
  öyleyse, Akkadlara karşı mücadele veren Anadolu koalisyonu içerisinde Afyonkarahisar bölgesinin önemli bir yeri olmuş olmalıdır.

  Şartamhari metinleri, hem Anadolu hem de Türk tarihi açısından büyük önem taşımaktadır. Her şeyden önce bu metinler, Anadolu insanının yazıyı tanımadığı bir dönemde, dolaylı olarak da olsa, Anadolu’nun sosyal, siyasal, ekonomik ve dini yapısı hakkında bizleri aydınlatmaktadır. Bütün bunlar bir yana, söz konusu metinler, Türklerin Anadolu’ya 26 Ağustos 1071’de kazanılan Malazgirt zaferinden sonra gelmediklerini, tam tersine binlerce yıldan beri bu topraklarda oturduklarını ve hattâ TÜRKİ KRALLIĞI adını taşıyan bir devlet kurduklarını açık seçik ortaya
  koymaktadır..."

  Kaynak: "En Eski Çağlardan Persler Dönemine Kadar Afyonkarahisar ve Çevresi" adlı doktora çalışması, Pınar Bülbül.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. "Burada geçen “Türki” kelimesinin TÜRK olduğuna şüphe olmadığı gibi, İlşu-Nail ismi de kulağa pek yabancı gelmemektedir."

   İçinde böyle bir cümlenin yer aldığı bir metnin "doktora tezi" diye adlandırılabildiği bir ülkede yaşamaktan siz de hicap duymuyor musunuz?

   Sil
  2. Anaokulu,İlkokul ve Lise düzeyinde anlatılan masalların en azından içinden geçen 1071 ler - Dandanakan'lar falan vardı.

   Seviye doktora tezine yükseldikçe artık Ruhlar Alemine geçiş sağlanmış gibi gözüküyor.İşte bunlar hep Derin Devlet Tarihçiliği Efendim! Köy Enstitülerinin sonuçları'da diyebiliriz.

   Bu lokal ve içe dönük doktora tezlerinin öncesinde Kepler'in değil Kalpakların atıldığı mezuniyetler yaşanması'da muhtemeldir.İşte 20.yüzyılda yapılan bu çılgın etkinlikler 21.Yüzyılın 2018 yılı çeyreğinde Suya ve Fasulyelere Uhruc-ü üfleme deneylerine ve Tufanda cep telefonlarına dönüşmüştür, Kutlarız.

   Sil
 18. Anadolu'da bir Türki Krallığı'ndan bahseden 4250 yıllık bir Akkad tableti'nin var olduğu gerçeğine hiç oralı olmayışınız beni gerçekten şaşırttı.

  Tablette geçen Türki kelimesinin TÜRK olduğuna şüpheniz mi var yoksa?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Şüphesi olmayanların sağduyusundan ve bilimsel yeterliğinden de şüphem var, ayıptır söylemesi

   Sil
  2. Söz konusu tablet şurada: http://www.hethport.adwmainz.de/hetautgrf/Autogrfbetrachter.php?ori=&p=KBo%203.13%20&bildnr=KBo03.13-Vs.png&x=KBo3

   15. satır farklı uzmanlar tarafından Durki ve Tarukku olarak okunmuş.


   Sil
  3. Sahalin adasında Amur halkı, Kenya'da Nika dili, Avustralya'da Laragia kabilesi var biliyorsunuz. Anadolu'da ŞÜPHE YOK ki Amurru, Nikku, Larak krallıklarını kurmuşlar. Paraşa krallığının Etiyopya'daki Falaşa halkı olduğuna ŞÜPHE YOK. Kuşaura ise HİÇ ŞÜPHE YOK ki Zimbabwe'deki Şona halkının müziğine verilen isim (https://en.wikipedia.org/wiki/Kushaura).

   Bakın, işte ben de Türk usulü doktora tezi yazabiliyorum.

   Sil
  4. Pardon, Türk usulü olması için Devlet teşkilatındaki en kalın kafalı cahil kesimin önyargılarına uygun olması gerekiyordu, yazamıyormuşum.

   Sil
  5. üstat, Beluciler de Kürt mü ?
   bu konuda fikriniz nedir ?

   Sil
 19. Bu gün için türki kavimler diye adlandırdığımız ırkın kökeninin, sibirya ormanları oldugunu ve mö 2000 li yillarda orta asya steplerine indiğini söylemişti celal şengör hoca. Bu teze cok tezat. Yazili kaynakta ilk turk kelimesi göktürkler zamaninda gaciyor benim bildiğim.göktürk yazitlarindan onceki türki orta asya tarihini sadece çin kaynaklarından biliyiyoruz. Orada da kuzeydeki savaşçı gocebe kavimlere degisik isimler vermisler. Arkadaşın doktorası ırkçılığın daniskası. Ayrıca turki kavimlerin sibirya ormanlarindan çıkıp steplere gelmesinin hiçbir yazılı yada arkeolojik destegi yok sadece bazi verilere göre tahmin. Bugünkü anadolu turkler ile onlarin hiç bir alakasi yok sayılır bana göre.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. "Irkçılık" demek fazla ciddiye almak olur. Geçer not almak için gerizekalı hocasının bir yerini yalamış Bülbül Hanım.

   Sil
  2. Türklerin Sibirya ormanlarindan çıkıp steplere gelmesinin hiçbir yazılı ya da arkeolojik desteği yok denmiş.

   Size Asur tabletlerini okumanızı öneririm. Türki Kralı İlşu-Nail, Mare belgelerindeki Turukku'lar vb. Faydalı olabilir.

   Arkeolojik kanıtlar için de Anadolu'da son yapılan keşifleri öğrenmenizi tavsiye edebilirim. Hakkarı Balbalları'ndan başlayabilirsiniz.

   Sil
  3. Orta Asya Türkleri ile, Azerbaycan ve Türkiye Türklerinin kilim motiflerinden atasözlerine, balbal mezar taşlarına kadar neredeyse her şeyleri benzerdir.

   Sil
  4. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  5. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  6. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  7. Neredeyse sizin izlediğiniz yolu izleyerek içinde "Türk" adına benzer bir metin bulmuş ve bu toplumun Türk olduğunu iddia ettiği bir tez yazmış birinin bu kadar ağır ithamlarla ve panikle aşağılanması baya komik, özellikle kendini "aydın" sanan tipler tarafından. Türkoloji araştırmaları hala kaynak azlığı ve ota boka milliyetçilik yapan ama doğru düzgün araştırmacı yetiştirmeyen Türk devleti nedeniyle emekleme aşamasındadır. Fakat bazı gerçekler göz ardı edilmemelidir. Eminim ki yüzlerce tez yazıldı Türkçe'nin Ural-Altay dil ailesinden geldiğine dair, şimdi bu düşünce terkedilmeye başlandı ve hepsini geçtim bir tez zaten nedir? "Kesinlikle bunlar Türklerdir" demek abartılıdır ama bu düşünce en azından sizin de kısaca yaptığınız gibi araştırmaya değerdir, belki daha sonra daha derinlemesine.

   Özellikle bu konularda karşıt bir yaklaşım olduğunda alalacele linç etmeye kalkışmak neyin göstergesi olabilir? Tüm Avrupa, çok uzun bir süre onlar için her şeyin ama her şeyin Antik Yunan'dan başladığına inandı. Yaşadığım Avusturya'da ve Avrupa'da hala ve utanıp sıkılmadan geneli yaşlı ve bu teoriyi savunan "Hellenwannabe" tarihçiler de mevcuttur. Bu kadar panik yapacak bir durum yok, özellikle Türkler ile ilgili araştırmalar böylesine yeni iken.

   Dandanakan'ın ve Malazgirt'in masal olduğunu söylemek ise Türkiye denilen bu ülkenin solcusuyla sağcısıyla ne kadar rezil durumda olduğunun ispatıdır. Her şey mi bu kadar eğreti olur.. Oluyor işte. Yarın buraya gelip bir grup Türklerden farksız olarak heyecanla "Göbeklitepeliler Kürtmüş" diyebilecek kapasitede tiplerden öğrenilebilecek hiç bir şey yoktur.

   Sil
 20. Aynen katılıyorum seven bey..

  YanıtlaSil